S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

vzťahujúci sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle spoločnosti PLATAN, s.r.o. (ďalej len „ RP“ alebo „Reklamačný poriadok“)

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť PLATAN, s.r.o., so sídlom: Petőfiho 3500/9, 945 01 Komárno, IČO: 34 098 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 133/N (ďalej len „PLATAN, s.r.o.“ alebo súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže Zákazník Reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Zmyslom tohto Reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov Zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky Zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

1.3. Pod pojmom „Tovar“ sa na účely tohto RP rozumie najmä tovar - (i) kozmetické prípravky; (ii) výživové doplnky; (iii) balzamy a krémy; a (iv) čaje a čajové výrobky, ktoré Predávajúci predáva Zákazníkom prostredníctvom e-shopu: www.platanoleje.sk.

1.4. Pod pojmom „Občiansky zákonník“ sa na účely tohto RP rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

1.5. Pod pojmom „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ sa na účely tohto RP rozumie zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a zákone Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

1.6. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom tohto Reklamačného poriadku oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov; ak je však na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.2. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2.3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

2.4. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu Tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si Kupujúci uplatňuje priamo u Predávajúceho, písomne poštou alebo e-mailovou správou.

3.2. Kupujúci je povinný reklamovať vady Tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v Reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh Tovaru a rozsah vád Tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád Tovaru si zvolil. Vzorový reklamačný formulár môže po vyžiadaní zaslať Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Formulár môže Kupujúci vyžiadať telefonicky alebo e-mailom. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

telefón: + 421 905 974 664

e – mail: info@platanoleje.sk

poštová adresa: PLATAN, s.r.o., Petőfiho 3500/9, 945 01 Komárno

4. REKLAMAČNÉ KONANIE

4.1. Proces, na základe ktorého dochádza k uplatňovaniu práv zo zodpovednosti za vady Kupujúcim (Reklamácia) sa ďalej na účely tohto RP označuje ako „ Reklamačné konanie“. Za deň začatia Reklamačného konania sa považuje deň uplatnenia Reklamácie.

4.2. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenia Reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s Reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

4.3. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný Tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania Tovaru na určené miesto Kupujúci doručí Tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

4.4. Pri predkladaní Tovaru na Reklamáciu:

4.4.1. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Predávajúceho;

4.4.2. je potrebné, aby Tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú Reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);

4.4.3. v prípade, že si Zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

4.5. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 3.1. tohto RP a v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie. Predávajúci rozhodne o Reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Vybavenie Reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

5.2. Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu a ukončiť Reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

5.2.1. odovzdaním opraveného Tovaru Kupujúcemu,

5.2.2. výmenou Tovaru,

5.2.3. vrátením kúpnej ceny,

5.2.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,

5.2.5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5.3. O výsledku Reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení Reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude výsledok Reklamácie doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doklad o vybavení Reklamácie spolu s Tovarom.

5.4. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude Reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

5.4.1. Predávajúci zabezpečí bezplatné odstránenie vady, alebo

5.4.2. Predávajúci vadný Tovar vymení.

5.5. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť Tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

5.5.1. výmenou Tovaru za rovnaký Tovar, alebo

5.5.2. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru, alebo

5.5.3. výmenou Tovaru za iný Tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade, že nie je možné vymeniť Tovar za rovnaký Tovar, alebo

5.5.4. ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci Reklamáciu za vadný Tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

5.6. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

5.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení Reklamácie.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s/so Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Zákazníkovi na webovom sídle www.platanoleje.sk.

6.3. Tento Reklamačný poriadok je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho vzťahujúce sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle Predávajúceho. V častiach neupravených týmto Reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny tohto Reklamačného poriadku je splnená umiestnením na jeho webovom sídle: www.platanoleje.sk.

6.5. Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu PLATAN, s.r.o., Petőfiho 3500/9, 945 01 Komárno, telefón + 421 905 974 664 alebo e-mailom na adresu info@platanoleje.sk.

6.6. Tento Reklamačný poriadok bol schválený na to oprávneným orgánom Predávajúceho a je platný a účinný od 01.11.2017.

V Komárne, dňa 01.11.2017

KONTAKTY

PLATAN s.r.o.

Adresa: Petőfiho 3500/9

PSČ: 94501, Komárno

Email: info(a)platanoleje.sk

Telefón: +421 915 188 016

OGUxYWY0Z